Holky a kluci, prázdniny jsou v plném proudu :) My máme otevřeno od středy do neděle :) Nezapomeňte za hezkého počasí na plavky a ručník :)
X

V souladu s:

- Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v platném znění (dále také jen jako "Nařízení GDPR"),

- zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále také jen jako "Zákon"), Vám tímto dokumentem poskytujeme základní informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů správcem osobních údajů, kterým se rozumí společnost VÝSTAVIŠTĚ KROMĚŘÍŽ s.r.o., IČO: 25376977, se sídlem K Výstavišti 4069/8, 76701 Kroměříž (dále také jen jako " Společnost").

KDO ZPRACOVÁVÁ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobní údaje lze zpracovávat, existuje-li alespoň jeden z těchto zákonných důvodů:

 1. subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů,
 2. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
 3. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
 4. zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
 5. zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
 6. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

JAKÉ ÚDAJE BUDOU ZPRACOVÁVÁNY, ZA JAKÝM ÚČELEM A JAK DLOUHO?

Osobní údaje jako jméno a příjmení, akad. tituly, obchodní firma (obchodní název), datum narození, bydliště, místo podnikání, živnostenské oprávnění, IČO, DIČ, jsou zpracovávány za tím účelem, aby bylo vyhověno povinnostem souvisejícím s ekonomickou (podnikatelskou) aktivitou fyzických osob a požadavkům vyplývajícím z právních předpisů především v oblasti účetnictví, daní, archivnictví apod.

Osobní údaje jako názvy a adresy provozoven (dodací adresa), specifikace provozovny (zaměření, velikost a vybavení provozovny apod.), bankovní spojení, kontaktní adresy a údaje (např. i telefon, e-mail), údaje o předchozích podnikatelských aktivitách a aktivitách ve vztahu ke správci, jsou zpracovávány za účelem, aby mohly být plněny povinnosti vyplývající z příslušné obchodní smlouvy (plnění smluvních závazků).

Osobní údaje jako jméno a příjmení, akad. tituly, obchodní firma (název), datum narození, bydliště, místo podnikání, živnostenské oprávnění, IČO, DIČ, identifikace provozoven, bankovní spojení, kontaktní adresy a údaje (např. i telefon, email), údaje týkající se osobní či podnikatelské aktivity ve vztahu ke správci, údaje o platbách, pohledávkách a závazcích, budou zpracovávány v souladu se zvlášť uděleným souhlasem ke zpracování údajů, a to za účelem provádění marketingové činnosti ze strany Společnosti, zejména informování (písemně, telefonicky, SMS, e-mailem apod.) o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách správce a jejich obchodních partnerů, včetně činění nabídek těchto služeb a produktů, mj. i formou obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků uskutečňovaných ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., stejně jako pro marketingové analýzy prováděné s cílem přizpůsobit nabídku Společnosti Vašim potřebám.

Osobní údaje získané z obrazového záznamu kamerového systému provozovaného správcem jsou zpracovávány za účelem ochrany majetku, za účelem prevence kriminality, ochrany majetku a zdraví návštěvníků areálu správce, z důvodu a za účelem propagace jeho podnikatelské činnosti správce a dalších oprávněných zájmů správce s tím, že informace o počtu a rozmístěním kamerových zařízení a další informace jsou zveřejněny v lokalitě umístění kamer.

Oprávnění zpracovávat osobní údaje vzniká pouze na základě titulů (důvodů) předvídaných Nařízením GDPR a Zákonem, tj. zejména na základě Vašeho písemného Souhlasu se zpracováním osobních údajů (uděleným platně - byť i jen zčásti - i před datem účinnosti Nařízení GDPR), uzavřené obchodní smlouvy či na základě plnění zákonem stanovených povinností k tíži správce, popř. v souladu s oprávněnými zájmy správce osobních údajů.

Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu zpracování, maximálně však po dobu deseti (10) let ode dne podpisu písemného Souhlasu se zpracováním osobních údajů (byl-li udělen), dále pak po dobu trvání obchodního vztahu (byl-li uzavřen) a po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Tím není dotčeno Vaše právo, jako subjektu údajů, kdykoliv požadovat ukončení zpracovávání osobních údajů (viz níže).

JAKOU FORMOU BUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY, ULOŽENY A CHRÁNĚNY?

Osobní údaje mohou být zpracovávány, hodnoceny a profilovány manuálně nebo i automaticky (pomocí výpočetní techniky). Osobní údaje budou bezpečně uchovány v elektronické nebo listinné podobě, včetně jejich uložení do příslušného softwaru. Osobní údaje budou zpracovávány osobami zvláště k tomu pověřenými, řádně proškolenými a budou elektronicky či fyzicky chráněny proti ztrátě či zneužití.

Ke zpracovávaným osobním údajům mají přístup pouze ti zaměstnanci správce, u kterých je tento přístup nezbytný pro naplnění stanoveného účelu zpracování, a kteří jsou povinni o obsahu těchto údajů zachovávat mlčenlivost, a to i po skončení jejich pracovního poměru.

V případě předávání osobních údajů třetí osobě (zejména zpracovatel osobních údajů ve smyslu Nařízení GDPR) bude s touto osobou (zpracovatelem) podepsána řádná smlouva, na základě které bude garantována ochrana osobních údajů dle Nařízení GDPR.

V souvislosti se skončením smluvního vztahu bude provedena kompletní likvidace osobních údajů obchodních partnerů, pro jejichž zpracování odpadl důvod; i po skončení smluvního vztahu budou po předepsanou dobu zpracovávány písemnosti, jejichž uchování správci ukládají zvláštní právní předpisy především v oblasti daní, archivnictví apod. a písemnosti, které jsou nezbytné k ochraně práv správce.

JAK MŮŽETE UPLATNIT SVÁ PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Jako subjekt zpracování osobních údajů máte zejména následující práva:

 1. své osobní údaje poskytnout pouze na základě svého svobodného a dobrovolného rozhodnutí (právo neposkytnout údaje),
 2. svůj souhlas ke zpracování údajů (byl-li udělen) kdykoliv odvolat, a to min. stejnou formou (písemně, mailem či ústně), jako byl tento souhlas udělen; v případě pochybností platí, že toto odvolání musí být doručeno písemně do sídla správce. Odvoláním souhlasu není dotčeno právo správce zpracovávat osobní údaje z jiného zákonného důvodu, ani zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 3. požadovat informaci, zda a jaké osobní údaje jsou zpracovávány,
 4. požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 5. vyžádat přístup k těmto osobním údajům,
 6. podat námitky proti zpracovávaným osobním údajům,
 7. požadovat aktualizaci osobních údajů, jejich opravu, doplnění, omezení či přímo výmaz,
 8. požadovat úplný výmaz osobních údajů (právo být zapomenut),
 9. uplatnit právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování a profilování,
 10. požadovat přenesení osobních údajů k jinému správci,

Svá práva můžete uplatnit stejnou formou, jakou jste své osobní údaje poskytli nebo e-mailem: info@vystavistefloria.cz. Pokud Vám nebude vyhověno, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, IČO: 708 37 627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 se žádostí o zajištění opatření k nápravě,

V Kroměříži dne 01.05.2018

VÝSTAVIŠTĚ KROMĚŘÍŽ s.r.o.
Jiří Karásek
jednatel společnosti