Holky a kluci, prázdniny jsou v plném proudu :) My máme otevřeno od středy do neděle :) Nezapomeňte za hezkého počasí na plavky a ručník :)
X
Provozovatel

VÝSTAVIŠTĚ KROMĚŘÍŽ, a.s.
K Výstavišti 4069/8, 767 01 Kroměříž
IČ 25376977, DIČ CZ25376977

Provozovna

Dětský svět Kroměříž
Velehradská 4080/111, 767 01 Kroměříž

Platné od: 1. 6. 2016
Aktualizace: 1. 7. 2020

Vážení návštěvníci vstupem a zakoupením vstupenky do prostoru celého areálu Dětského světa Kroměříž potvrzujete seznámení s provozním řádem zábavního parku a pravidly využívání atrakcí a herních prvků.

Děti mladší 12 let, včetně, musí být doprovázeny odpovědnou dospělou osobou, která za ně a jejich bezpečí plně odpovídá po celou dobu pobytu v areálu Dětského světa Kroměříž. Doprovodem se rozumí dospělá osoba starší 18 let. Osoby doprovázející děti upozorňujeme, aby důsledně vykonávaly svou povinnost dohledu. Přítomnost pracovníka zábavního parku nezprošťuje doprovázející osobu odpovědnosti, ani nevzniká odpovědnost za děti provozovateli. Jako dítě se rozumí návštěvník do 18 let. Vstup na veškeré atrakce je zcela na vlastní nebezpečí a odpovědnost.

Za případné úrazy dětí plně odpovídá dospělá doprovázející osoba. Provozovatel zábavního parku nenese odpovědnost za tyto úrazy.

Z provozních a hygienických důvodů, prosíme, dodržujte čistou zónu v celém vnitřním areálu zábavního parku i bistru. Boty odkládejte do vyhrazeného prostoru v šatně s možností využití uzamykatelných skříněk. Vstup do vnitřních prostor zábavního parku a na veškeré atrakce je povolen pouze v PONOŽKÁCH, případně čistých přezůvkách, které nešpiní a neničí podlahu a vybavení. V případě potřeby máte možnost si zakoupit ponožky na naší pokladně.

Návštěvníkům doporučujeme vhodné sportovní oblečení, s dlouhými rukávy a nohavicemi. Upozorňujeme návštěvníky na případné nebezpečí, které může vzniknout např. z tkaniček u mikin, triček, z šátků, šperků či jiných ostrých doplňků.

K zajištění maximální bezpečnosti je v celém prostoru zakázáno používat vlastní hračky a jiné tvrdé, volné či ostré předměty, včetně dárků k narozeninám.

Naše bistro Vám nabízí široký výběr nápojů, jídla i pochutin, včetně bezlepkových surovin. Prosíme Vás proto o respektování přísného zákazu konzumace jakéhokoliv vlastního jídla a nápojů v celém areálu Dětského světa. Výjimku tvoří kojenecká strava a potraviny se speciálními dietetickými požadavky. Tyto návštěvníky prosíme o informování našeho personálu.

Z bezpečnostních a hygienických důvodů je přísně zakázáno vnášet jakékoliv jídlo a pití do prostoru atrakcí a na atrakce. Platí i zákaz žvýkání žvýkaček na hrací ploše. Pro konzumaci zakoupeného jídla a nápojů slouží naše bistro a stoly v herně.

Návštěvníkům není dovoleno vstupovat do celého areálu Dětského světa pod vlivem alkoholu či omamných nebo psychotropních látek. Z bezpečnostních důvodů není návštěvníkům dovoleno vnášet do prostor zábavního parku alkohol a jiné návykové látky, zbraně, nebezpečné chemické látky a jiné předměty, které by mohly ohrozit život a zdraví ostatních návštěvníků.

Z bezpečnostní a hygienických důvodů je vjezd kočárků do herního prostoru zakázán. Pro kočárky je vyhrazen prostor označený nápisem „KOČÁRKY“, který se nachází mezi šatnami a narozeninovou místností. Pro nejmenší děti můžete využít kojeneckých lehátek umístěných v prostorách pro kočárky.

Zábavní park je určen pro pohyb a hru dětí všech věkových kategorií, což vyžaduje ohled a vzájemné respektování všech návštěvníků. Na menší děti je třeba brát zvláštní ohled. V zájmu ohleduplnosti prosíme o dodržování pokynů personálu.

V případě úrazu se neváhejte obrátit na vyškolený personál Dětského světa Kroměříž. Na pokladně je k dispozici plně vybavená lékárnička, v případě vážnějšího úrazu Vám zavoláme rychlou záchrannou službu.

Návštěvníci jsou povinni dodržovat pokyny personálu pro bezpečné používání atrakcí. Nedodržení pravidel zábavního parku a agresivní chování dětí či dospělých osob opravňuje personál vykázat návštěvníka bez nároku na vrácení vstupného.

Dodržujte pokyny na jednotlivých provozních řádech u elektronických atrakcí a automatů. V případě nedodržení pokynů, nevhodného užívání atrakce či úmyslného poškození hradí vzniklé škody uživatel, či jeho zákonný zástupce.

PROVOZOVATEL

Provozovatel si vyhrazuje právo na pořizování fotodokumentace, zvukových a obrazových záznamů akcí konaných Dětským světem Kroměříž za účelem propagace. Tyto záznamy mohou být dále zveřejňovány bez dalšího upozornění či náhrady. Návštěvník vstupem a zakoupením vstupenky do zábavního parku dává k tomuto svůj informovaný souhlas.

Provozovatel neručí za ztrátu, krádež nebo škodu na movitém majetku návštěvníka. Provozovatel nepřebírá odpovědnost za volně odložené věci v celém areálu Dětského světa. Nalezené věci jsou uloženy po dobu 1 měsíce od nalezení na pokladně Dětského světa.

Provozovatel si vyhrazuje právo zamezit vstupu dalších návštěvníků v případě, že dojde k naplnění kapacity zábavního parku. Provoz herní plochy nebo jejích částí může být z technických či provozních důvodů dočasně omezen. Jakékoliv nároky vůči provozovateli vyplývající z těchto omezení jsou vyloučeny.

OBECNÉ

Informace o otevírací době a platných cenách jsou vyvěšeny na vstupních dveřích, u pokladny, na našich aktuálních letácích, na webu: www.detskysvetkromeriz.cz a na facebookových stránkách. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit veškeré časy a ceny.

Celý prostor je NEKUŘÁCKÝ – kouření je přísně zakázáno! Při porušení tohoto zákazu může dojít k vyhlášení požárního poplachu. Vzniklé náklady hradí osoba, který poplach způsobila nebo její zákonný zástupce. Ke kouření je vyhrazen pouze prostor před vstupem do Dětského světa Kroměříž, kde jsou k dispozici popelníky. Prosím, dodržujte čistotu a pořádek. Ujistěte se, že jste řádně nedopalek od cigarety uhasili, aby nedošlo ke vzplanutí koše.

Dětský svět Kroměříž je vybaven elektronickým požárním systémem, stabilním hasícím zařízením, elektronickým zabezpečovacím systémem a kamerovým systémem se záznamem. Každý nepovolený vstup či krádež budou neprodleně hlášeny na PČR.

Nedodržení PROVOZNÍHO ŘÁDU a agresivní chování dětí či dospělých osob opravňuje personál vykázat návštěvníka z areálu bez nároku na vrácení vstupného.

V Kroměříži dne 26. 10. 2022